اهداف، وظایف و دستاوردهای معاونت آموزش

معاونت آموزش

1. ارائه يا تدوين قوانين و مقررات مرتبط با حوزه آموزش طبق آيين نامه ها و ابلاغيه هاي مركز مديريت حوزه هاي علميه.
2. تدوين و ارائه  تقويم آموزشي و اجراي آن پس از تاييد مركز.
3. پيشنهاد برگزاري دوره ها و كارگاه هاي دانش افزايي و فرصت هاي مطالعاتي براي اساتيد و كادر آموزشي
4. بررسي و تعيين موضوع همايش ها و نشست هاي تخصصي (آموزشی –  پژوهشی)
5. برنامه ریزی جلسات و نشست هاي تخصصي ، همايش ها، گروه هاي علمي و شوراي آموزش
6. طراحي و تنظيم و اجراي دوره هاي تابستاني، تربيت مدرس، استاد ياري
7. پيشنهاد برگزاري مسابقات و اردو هاي علمي، تربيتي، پژوهشي و فرهنگي-تبليغي براي طلاب
8. اجراي ابلاغيه ها و مصوبات معاونت آموزش و اسناد بالادستي
9. شناسايي مشكلات و محدوديت هاي معاونت و واحد هاي زير مجموعه و ارائه راهكار هاي اصلاحي
10. ارزيابي متناوب عملكرد واحدهاي زير مجموعه و ارتقاء كمي و كيفي امور وساختار معاونت

امور اساتید

1. جذب و گزينش اساتيد و امور مرتبط با اساتيد شامل: تعريف استاد، ارزيابي، ارائه سوابق تدريس به مراكز مربوط،امور حقوقي و…)
2. ایجاد بستر مناسب تعامل اساتید با یکدیگر و مدرسه در قالب گروههای علمی، جهت تبادل تجربیات و ارتقاء سطح فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
3. استفاده از توان كارشناسي اساتيد در امر تدوين برنامه هاي مرتبط با ارتقاء سطح علمي،تهذيبي و مهارتي اساتيد و طلاب
4. بررسي و جمع بندي پيشنهادهاي تخصصي اساتيد در باره متون درسي، محدوده هاي درسي و سرفصل ها
امتحانات
1. برنامه ريزي و برگزاري امتحانات در مقاطع و مراحل مختلف و نظارت بر فرايند آن (طرح سؤالات امتحاني،تصحيح اوراق،امتحان شفاهي و ساير آزمون ها)

ادارات آموزش

1. ارزشيابي علمي  و تحصيلي طلاب و ارائه گزارشات به مراكز مربوط
2. ارائه خدمات آموزشي به طلاب(مرخصي تحصيلي، گواهي هاي آموزشي، تشكيل جلسات مرتبط با طلاب، کميسيون انضباطی)
3. برنامه ريزي درسي و اجراي آن طبق مصوبات قانوني(شامل: تعريف استاد و كلاس و مدرس، نظارت برانتخاب درس طلاب،‌ برگزاري منظم كلاس ها، حضور و غياب و پيگيري مسائل مربوط به آن و…).
4. شناسایی و سامان دهي نخبگان و امور مربوط به آنان
5. زمينه سازي  جهت تقويت و ارتقاء علمي و تربيتي طلاب