اهداف، وظایف و دستاوردهای معاونت اجرایی

معاونت اجرایی

1. اجرای سیاست ها و خط مشی های مرکز مدیریت مربوط به امور اداری و پشتیبانی.
2. انجام کلیه امور مربوط به جذب بودجه از مرکز مدیریت، خیرین، منابع پایدار و …
3. نظارت و حفاظت از ساختمانها، اموال و تأسیسات.
4. انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف
5. نظارت  بر انجام کلیه امور خدماتی، بهداشتی و تأسیساتی مدرسه.
6. پیگیری امور رفاهی و اداری کارکنان.
7. نظارت بر اجرای صحیح مقررات اداری کارکنان و ارائه اطلاع رسانی‌های لازم .
8. برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره‌بری.

امور طلاب و حجرات

1. برنامه ریزی و اجرای کلیه امور مربوط به حجرات و اسکان طلاب
2. سازماندهی و نظارت  بر نظم حجرات و امور ساختمانها
3. ثبت وکنترل اسامی طلاب خوابگاهی در سامانه پیشخوان
4. انجام کلیه امور مربوط به شهریه طلاب
5. شناساسی و جذب  کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین
6. برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای کلیه امور خدماتی، مالی و معیشتی طلاب