اهداف، وظایف و دستاوردهای معاونت پژوهش

1. تهیه، تنظیم و تدوین چشم‌انداز پژوهشی مدرسه علمیه معصومیه
2. نظارت، اجرا و پیگیری امور محوله از سوی معاونت پژوهش مرکز
3. برگزاری منظم کارگاههای آموزشی و پژوهشی طلاب و اساتید
4. برگزاری کلاس های آشنایی با تحقیقات کلاسی و مشاوره طلاب جهت پژوهش و نحوه نگارش مقالات
5. برگزاری جشنواره علمی پژوهشی امام خمینی
6. چاپ فصلنامه میثاق اندیشه
7. نظارت، توسعه و تجهیز کتابخانه
8. نظارت و ایجاد سالن های پژوهشی جهت استفاده از نرم افزارهای علوم اسلامی و اینترنت
9. برنامه‌ریزی، تشکیل و نظارت بر کانون های ادبیات عرب، فضای مجازی و فقه واصول
10. برگزاری گعده های پژوهشی کلاسی با طلاب
11. برگزاری مسابقات کتابخانی
12. برگزاری نمایشگاه کتاب و نرم افزار
13. برگزاری اردوهای بازدید از مراکز پژوهشی و کتابخانه ها
14. برگزاری مستمر جلسات مختلف با شورای پژوهش و اساتید پژوهشی مدرسه