تماس با حوزه مدیریت

   بخش   مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                            ایمیل
مدیر علی قنواتی 208 025-32935994 modir@masoumieh.ir
دفتر مدیر علی عباس‌پور 207 abbaspur@staff.masoumieh.ir
فناوری – دبیرخانه سید میثم قوامی 221 025-329192724 ghavami@staff.masoumieh.ir
بایگانی – دبیرخانه مهدی حجتی 217 hojjati@staff.masoumieh.ir
سایت – روابط عمومی سیدغفارالدین تقوی زاده 215 taghavi@staff.masoumieh.ir