تماس با ما

حوزه مدیریت:

  بخش   مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                         ایمیل
مدیر علی قنواتی 208 025-32935994 modir@masoumieh.ir
دفتر مدیر علی عباس‌پور 207 abbaspur@staff.masoumieh.ir
فناوری – دبیرخانه سید میثم قوامی 221 025-32919274 ghavami@staff.masoumieh.ir
بایگانی- دبیرخانه مهدی حجتی 217 hojjati@staff.masoumieh.ir
سایت – روابط عمومی سید غفارالدین تقوی زاده 215 taghavi@staff.masoumieh.ir

معاونت آموزش:

   بخش    مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                            ایمیل
معاون آموزش محمد اندر وافر 250 025-32932080 vafer@staff.masoumieh.ir
آمار و ارزیابی محمد شیرزاد 212 025-32932080 shirzad@staff.masoumieh.ir
امتحانات محمد میرزایی‌پور 218 025-32916631 mirzaeipur@staff.masoumieh.ir
اساتید مؤمنی‌راد 237 025-32932080 momeni@staff.masoumieh.ir
مرکز زبان ابراهیم غلامین 204 025-32932080
gholamin@staff.masoumieh.ir

معاونت پژوهش:

   بخش    مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                             ایمیل
معاون پژوهش 228 025-32907274

نهاد مسؤولین پایه‌ها:

  بخش   مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                                           ایمیل
مسؤول سیدجعفر برقعی 211 025-32932080 borghei@staff.masoumieh.ir

معاونت تهذیب:

   بخش     مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                             ایمیل
معاون تهذیب رسول مهدیار 216 025-32901037 mahdiyar@staff.masoumieh.ir

معاونت اداری مالی:

  بخش   مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                          ایمیل
معاون اداری مالی محمدحسن مغفوری 214 025-32915571 maghfuri@staff.masoumieh.ir
امور طلاب حسنعلی اکبری 205 025-32918133 akbari@staff.masoumieh.ir
امور اجرایی مهدی سیدی 206 seyyedi@staff.masoumieh.ir