تماس با معاونت آموزش

بخش مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم ایمیل
معاون آموزش محمد اندر وافر 218 vafer@staff.masoumieh.ir
آمار و ارزیابی محمد شیرزاد 212 shirzad@staff.masoumieh.ir
آموزش مهدی آل ابراهیم 213 aleebrahim@staff.masoumieh.ir
آموزش حجت الله یزدان پناه 210 yazdanpanah@staff.masoumieh.ir
آموزش احمد میرزایی 225 mirzaei@staff.masoumieh.ir
امتحانات محمد میرزایی‌پور 218 mirzaeipur@staff.masoumieh.ir
امتحانات احمدعلی محمودی 220 mahmudi@staff.masoumieh.ir
امتحانات ابراهیم غلامین 220 gholamin@staff.masoumieh.ir
اساتید مؤمنی‌راد 237 025-32915581 momeni@staff.masoumieh.ir
اساتید – مرکز زبان رضا بزازی 237 025-32915581 bazazi@staff.masoumieh.ir
حضور غیاب اساتید جواد دادگر 203 dadgar@staff.masoumieh.ir