تماس با معاونت اجرایی

  بخش   مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                                            ایمیل
امور مالی محمدحسین مغفوری 214 maghfuri@staff.masoumieh.ir
معاون امور اجرایی سید صادق اندیشه 223 025-32915571 andisheh@staff.masoumieh.ir
مدیر داخلی سید مهدی سیدی 206 seyyedi@staff.masoumieh.ir
امور طلاب حسنعلی اکبری 205 025-32918133 akbari@staff.masoumieh.ir
امور طلاب سید مهدی موسوی 205 mosavi@staff.masoumieh.ir