تماس با معاونت پژوهش

  بخش    مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                                              ایمیل
معاون پژوهش محمد شیرزاد 228 025-32907274 shirzad@staff.masoumieh.ir
دفتر پژوهش ابراهیم سیوندی 228 025-32907274 sivandi@staff.masoumieh.ir
دفتر پژوهش نوید زین الدینی 228 025-32907274 zeinodini@staff.masoumieh.ir
کتابخانه حسین حاتمی 480 025-32906478 hatami@staff.masoumieh.ir
کتابخانه رحیم حسن پور 480 025-32906478 hasanpur@staff.masoumieh.ir