تماس با نهاد مسؤولین پایه

  بخش   مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                                           ایمیل
مسؤول سید جعفر برقعی 211 borghei@staff.masoumieh.ir