زمان برگزاری امتحان دروس مطالعاتی پایه ششم

زمان برگزاری امتحان دروس مطالعاتی پایه ششم

مواد امتحانات مطالعاتي پايه 6و تاريخ برگزاري آن قبل از نيم سال اول