صدور کارت تغذیه برای طلاب جدید الورود

صدور کارت تغذیه برای طلاب جدید الورود

طلاب جدید الورود جهت دریافت کارت تغذیه به امور طلاب مدرسه مراجعه نمایند.