بلاغت2 _ سعید امینائی _ جواهر 12 کنایه

بلاغت2 _ سعید امینائی _ جواهر 12 کنایه

بلاغت2 _ سعید امینائی _ جواهر مجاز 11 استعاره مرشحه مجرده مطلقه و مجاز مرکب

بلاغت2 _ سعید امینائی _ جواهر مجاز 11 استعاره مرشحه مجرده مطلقه و مجاز مرکب

بلاغت2 _ سعید امینائی _ جواهر مجاز 10 تنبیهات استعاره وفاقیه و عنادیه خاصیه و عامیه

بلاغت2 _ سعید امینائی _ جواهر مجاز 10 تنبیهات استعاره وفاقیه و عنادیه خاصیه و عامیه

بلاغت2 _ سعید امینائی _ جواهر مجاز 09 استعاره تبعیه

بلاغت2 _ سعید امینائی _ جواهر مجاز 09 استعاره تبعیه

عقاید4 _ روح اله حبیبیان _ جلسه چهل و چهارم

عقاید4 _ روح اله حبیبیان _ جلسه چهل و چهارم

تجزیه و ترکیب _ محمدرضا نظریان _ جلسه بیست و نهم

تجزیه و ترکیب _ محمدرضا نظریان _ جلسه بیست و نهم

تجزیه و ترکیب _ محمدرضا نظریان _ جلسه بیست و هشتم

تجزیه و ترکیب _ محمدرضا نظریان _ جلسه بیست و هشتم

تجزیه و ترکیب _ محمدرضا نظریان _ جلسه بیست و هفتم

تجزیه و ترکیب _ محمدرضا نظریان _ جلسه بیست و هفتم

تجزیه و ترکیب _ محمدرضا نظریان _ جلسه بیست و ششم

تجزیه و ترکیب _ محمدرضا نظریان _ جلسه بیست و ششم

بلاغت2 _ سعید امینائی _ جلسه سی و پنجم

بلاغت2 _ سعید امینائی _ جلسه سی و پنجم

صفحه 1 از 6512345»10...اخیر »