فراخوان نهمین جشنواره امام خمینی مدرسه علمیه معصومیه

آخرین فرصت ارائه مقاله به نهمین جشنواره امام خمینی تا 30 آذر ماه می باشد.