نمایشگاه دائمی مجموعه نرم افزارهای علوم اسلامی نور در معاونت پژوهشی مدرسه

نمایشگاه دائمی مجموعه نرم افزارهای علوم اسلامی نور در معاونت پژوهشی مدرسه

معاونت پژوهشی مدرسه در طول سال تحصیلی جاری نرم افزارهای علوم اسلامی نور را با تخفیف 30 درصد در اختیار طلاب قرار می دهد.

راه اندازی سالن پژوهش در ساختمان های شهید بهشتی و شهید مطهری

راه اندازی سالن پژوهش در ساختمان های شهید بهشتی و شهید مطهری

معاونت پژوهشی مدرسه دو سالن پژوهشی مجهز به اینترنت پر سرعت و نرم افزارهای علوم اسلامی نور را راه اندازی کرده است.