برگزیدگان اولین رقابت علمی با رویکرد ترجمه فنی

برگزیدگان اولین رقابت علمی با رویکرد ترجمه فنی

در اولین رقابت علمی با رویکرد ترجمه فنی ناظر به فرازی از مناجات شعبانیه، از میان آثار ارسالی، با بررسی اساتید دو نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

تقدیر از بهترین دل نوشته ها در مورد سردار دلها

تقدیر از بهترین دل نوشته ها در مورد سردار دلها

به بهترین دل نوشته ها در مورد سردار دلها با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری، جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.

معرفی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی هفته پژوهش

معرفی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی هفته پژوهش

آقای فرشید پارسه و یوسف جاسمی بعنوان نفرات اول مسابقه کتابخوانی که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شده بود، انتخاب شدند.