کارگاه روش تحصیل و پژوهش با گرایش دانش بلاغت برگزار می گردد.

کارگاه روش تحصیل و پژوهش با گرایش دانش بلاغت برگزار می گردد.

برگزاری کارگاه روش تحصیل و پژوهش با گرایش بلاغت در مدرسه علمیه معصومیه

کارگاه روش تحقیق در کلام برگزار می گردد.

کارگاه روش تحقیق در کلام ویژه طلاب پایه پنجم توسط استاد جبرئیلی و استاد علایی نژاد برگزار می گردد.

کارگاه روش تحقیق فقه 11 برگزار می گردد.

کارگاه روش تحقیق در فقه ویژه طلاب پایه ششم برگزار می شود.