کارگاه روش تحصیل در مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد.

کارگاه روش تحصیل در مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد.

استاد عالم زاده نوری: یکی از مهمترین هدف طلبه تحصیل و دانش پژوهی است، این هدف نیز زیربنای همه فعالیت های طلاب در آینده است.