همایش مکمل جنگ اقتصادی دشمن، مفسدان اقتصادی و مدیران ناکارآمد در مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد.

همایش مکمل جنگ اقتصادی دشمن، مفسدان اقتصادی و مدیران ناکارآمد در مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد.

وزیر اطلاعات دولت دهم: امروز دشمن با اعمال اقدامات مختلف نفوذیان خود را در کنار مسؤولان قرار می دهند و بعضاً می توانند آن مسؤول را با خود همراه کند.