برگزاری امتحان مرحله اول طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری

برگزاری امتحان مرحله اول طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری

آزمون مرحله اول طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری با محوریت کتب آزادی معنوی، نبرد حق و باطل، قیام و انقلاب مهدی در آذر ماه برگزار شد.