خلوت سحر، فرصتي مناسب براي خودسازي

خلوت سحر، فرصتي مناسب براي خودسازي

طرح خلوت سحر يكي از برنامه‌هاي مهم و اساسي معاونت تهذيب مدرسه است هر ساله در مدرسه علميه معصوميه برگزار مي‌شود.