محمدمهدی عباسی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی فلسفه

حوزوی:  سطح 3

سوابق تدریس:

عقاید 2

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

ورودی 1381 مدرسه علمیه معصومیه

شرکت در درس خارج فقه حکومتی استاد امینی به مدت 5 سال و نوشتن تقریرات آن

شرکت در خارج صلاه مسافر استاد علی مومن به مدت 2 سال

سطح 2 موسسه امام خمینی در رشته معارف اسلامی و فلسفه

سطح 3 حوزه علمیه قم با موضوع «شیطان از منظر امام خمینی و تطبیق آن بر آمریکا»

مسئول پایه مدرسه معصومیه به مدت دو سال

عضو دفتر عهد مدرسه معصومیه به مدت 4 سال

سردبیر اسبق نشریه خط و عهد به مدت سه سال

دو دوره تدریس مکتب امام در اردوی اسلام ناب

تبلیغ در دانشگاه

شرکت در اردوی جهادی به مدت 14 سال

مسئول خانه طلاب جوان به مدت 3 سال