ابوالفضل ابوالقاسمی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی فلسفه و کلام موسسه امام خمینی (ره)؛ تحصیل در کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

حوزوی: درس خارج، در حال نگارش پایان نامه سطح 4

سوابق تدریس:

منطق
عقاید
اخلاق
اصول (الموجز ، مظفر، رسائل)
فقه (شرح لمعه)

تألیفات:

1. بهترین آفریده (انسان شناسی)

2. زیباترین بهار (معاد شناسی)

3. محکم ترین ریسمان (راهنما شناسی)

4. منظومه فکری تربیتی نوجوان و جوان (مجموعه نویسندگان)

5. مدیر پروژه مجموعه مقالات الگوی تعالی دختران

مقالات:

شانزده مقاله دایرة المعارفی (دایرة المعارف علوم عقلی موسسه امام خمینی ره)
مجموعه مقالات تربیتی و اخلاقی

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

مسئول بخش منطق دایرة المعارف علوم عقلی موسسه امام خمینی (ره) (دو سال)

مسئول پژوهش مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان (6 سال)

تبلیغ در مناسبت های تبلیغی