محمد امیری طیبی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی عمران

حوزوی: سطح سه حوزوی، مشغول به تحصیل در سطح چهار تخصصی فقه الاقتصاد

سوابق تدریس:

مرکز جامع علوم اسلامی رسائل و مکاسب سه سال
مدرسه فاطمیه الموجز 2 سال
مدرسه معصومیه لمعه 2 سوال
مدرسه امیر المومنین (جامعه المصطفی ) تفسیر 2 سال

مقالات:

حکم نسبت فحشای جنسی به ازواج انبیائ در مدرسه اهل البیت «نشریه تقریب»

روش عدم مغایرت و استباط نظامات اجتماعی «علمی ترویجی مرکز جامع»