محمد بوغیری

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی مهندسی مکانیک
حوزوی: سطح 3، درس خارج

سوابق تدریس:

سه سال درس صرف، دو سال درس سیوطی در مدرسه علمیه معصومیه

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

تبلیغ در ایام تبلیغی دهه اول محرم در شهرهای تهران، قم و برخی روستاها