محمود چرامی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

حوزوی: پایه نهم حوزه

سوابق تدریس:

هدایه صمدیه و سیوطی