حیدر فاطمی نیا

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

کلاسیک: دیپلم

حوزوی: سطح 3، درس خارج

سوابق تدریس:

منطق، کلام و اصول به مدت ۱۰ سال مدرسه معصومیه
قریب ۳سال مدرسه مومنیه زیر مجموعه جامعه المصطفی منطق و فلسفه
سطح عالی بدایه و نهایه الحکمه

تألیفات:

تصحیح و تعلیق کتبی در باب هندسه کروی از جمله کتاب اُکر ثاوذوسیوس

کتاب کره متحرکه، کتاب طلوع و غروب، مقاله پیرامون تقویم نیرین

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

۱۳ سال درس خارج

۱۲ سال تدریس

۱۷ سال تبلیغ در مناطق مختلف