هادی خانی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی مهندسی عمران

حوزوی: اشتغال به پایه ۹ حوزه در موسسه فقهی امام حسین علیه السلام

سوابق تدریس:

تجوید

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

فعالیت‌های قرآنی مختلف

تبلیغ