سید جواد خوشنویس

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: لیسانس حقوق

حوزوی: سال سوم درس خارج، در حال تدوین پایان نامه سطح 3 کلام جدید

سوابق تدریس:

تجوید، 3 سال

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

حدود 9 سال سابقه تبلیغی (مدارس، هیئات، مساجد)