محمدرضا مدرسی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

کلاسیک: دیپلم ریاضی

حوزوی: سطح 3، درس خارج

سوابق تدریس:

صرف
نحو 1
منطق 1
منطق 2
عقاید 1
سیوطی 1

تألیفات:

مشارکت در تالیف کتاب دانش صرف