یاسر نادرعلی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: دیپلم

حوزوی: سطح سه، درس خارج

سوابق تدریس:

صرف ساده، ابن عقیل، منطق و عقاید 1، مغنی ابواب غیر مرسوم، الاقتراح سیوطی، تجزیه و ترکیب، اصول کاربردی، فقه استدلالی آیت الله ایروانی، منیة المرید، الموجز، لمعه، رسائل شیخ، مکاسب شیخ (البته مکاسب به نحو استاد راهنما بوده تا تدریس بما هو تدریس)
همین طور کتاب های کامل الزیارات، و ناگفته های عاشوراء در تاریخ ، به صورت رسمی تدریس شده است