رضا پیری

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی حسابداری

حوزوی: سطح 3، درس خارج

سوابق تدریس:

منطق ۱، هدایه (نحو ۲، ۳)، مغنی( نحو ۷)

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

تحصیل تخصصی فلسفه و منطق و هیئت و هندسه
و تدریس تخصصی هیئت و هندسه