عنایت الله رمضان پور پائین محلگی

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی فلسفه موسسه امام خمینی (ره)

حوزوی: ۱۲ سال تحصیل درس خارج

سوابق تدریس:

منطق (مظفر و استاد منتظری مقدم)

عقائد ( آموزش عقاید استاد مصباح، بدایه المعارف، محاضرات)

ادبیات (سیوطی و مغنی)

شرح لمعه

اصول ( الموجز، مظفر، رسائل)

مکاسب

مقالات:

بررسی ادله اعتبار حریم خصوصی نسبت به محدودیت اقدامات تقنینی حکومت
مجله پرتو فقاهت

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

علاوه بر دروس رایج، دروس معقول را از سال 83 تا 94در تهران خدمت آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی گذراندم
کشف المراد
منظومه
اشارات ج۳
اسفار ج۶