اکبر صبرآمیز

سوابق تحصیلی(حوزوی و کلاسیک):

کلاسیک: دبیرستان

حوزوی: سطح 3

سوابق تدریس:

از دروس مقدمات تا سطح 3

سوابق تبلیغی و فرهنگی:

تبلیغ در ایام و مناسبت های تبلیغی