مهدی صفرزاده سراسكانرود

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

دانشگاهی: کارشناسی: رشته علوم حدیث(دانشگاه قرآن وحدیث- شهرری)؛ کارشناسی ارشد: رشته علوم قرآن وحدیث( دانشگاه تربیت مدرس تهران؛ دکتری: رشته علوم قرآن (دانشگاه قم) مشغول دفاع از رساله

حوزوی: سطح 3 حوزه

سوابق تدریس:

 •  نحو (صمدیه – سیوطی)
 • مغنی الادیب
 • اصول فقه (الاساس)
 • فقه (فقه 1)
 • اصول مظفر

تألیفات:

 • الوحید البهبهانی فی کتب التراجم والمصادر (چاپ کنگره بین المللی وحید بهبهانی – کربلا 1394)
 •  تحقیق و تصحیح کتاب التهذیب شیخ بهایی( چاپ الرساله – بحرین)
 •  ابن فهد الحلی و المصادر العربیه( کنگره ابن فهد – کربلا 1396)
 •  العلامه الحلی فی المصادر العربیه(کنگره علامه حلی- کربلا)

مقالات:

 •  کتاب شناسی و مقاله شناسی نظریه«صرفه»
 • فهرست ترجمه های فارسی آثار سید مرتضی رحمه الله
 • آثاری درباره امالی سید مرتضی
 • کتاب شناسی نسخه های مربوط به اسب و صنایع وابسته به آن

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

اشتغال به امر تبلیغ در ایام تبیلغی در شهرستان هشترود از سال 90

امامت جماعت مسجد حضرت رقیه در شهر قم