عباس یعقوب زاده مجرد

سوابق تحصیلی (حوزوی و دانشگاهی):

کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان

سطح سوم حوزه علیمه قم، تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی

سوابق تدریس:

از سال ۹۵ تا ۹۸ به مدت سه سال تدریس هدایه
از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ به مدت دو سال تدریس سیوطی
سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تدریس سیوطی
سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مشاور تدریس رسائل ۱ مدرسه سطح دو الهادی

مقالات:

مقاله علمی پژوهشی اصل ادلی در عقود تعلیقی از حیث لزوم و جواز در نشریه پژوهش های فقهی دانشگاه پردیس تهران

مقاله علمی پژوهشی تعلق حق خیار به عقد یا عین در نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

راهنما، مشاوره و داوری پایان نامه رساله های علمی حوزوی و دانشگاهی:

سوابق علمی، تبلیغی و فرهنگی:

موسس کارگروه اقتصاد اسلامی در مدرسه سطح عالی امام حسین علیه السلام