اهداف، وظایف و دستاوردهای معاونت اجرایی

معاونت اجرایی

۱. اجرای سیاست ها و خط مشی های مرکز مدیریت مربوط به امور اداری و پشتیبانی.
۲. انجام کلیه امور مربوط به جذب بودجه از مرکز مدیریت، خیرین، منابع پایدار و …
۳. نظارت و حفاظت از ساختمانها، اموال و تأسیسات.
۴. انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف
۵. نظارت  بر انجام کلیه امور خدماتی، بهداشتی و تأسیساتی مدرسه.
۶. پیگیری امور رفاهی و اداری کارکنان.
۷. نظارت بر اجرای صحیح مقررات اداری کارکنان و ارائه اطلاع رسانی‌های لازم .
۸. برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره‌بری.

امور طلاب و حجرات

۱. برنامه ریزی و اجرای کلیه امور مربوط به حجرات و اسکان طلاب
۲. سازماندهی و نظارت  بر نظم حجرات و امور ساختمانها
۳. ثبت وکنترل اسامی طلاب خوابگاهی در سامانه پیشخوان
۴. انجام کلیه امور مربوط به شهریه طلاب
۵. شناساسی و جذب  کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین
۶. برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای کلیه امور خدماتی، مالی و معیشتی طلاب