اهداف، وظایف و دستاوردهای معاونت پژوهش

۱. تهیه، تنظیم و تدوین چشم‌انداز پژوهشی مدرسه علمیه معصومیه
۲. نظارت، اجرا و پیگیری امور محوله از سوی معاونت پژوهش مرکز
۳. برگزاری منظم کارگاههای آموزشی و پژوهشی طلاب و اساتید
۴. برگزاری کلاس های آشنایی با تحقیقات کلاسی و مشاوره طلاب جهت پژوهش و نحوه نگارش مقالات
۵. برگزاری جشنواره علمی پژوهشی امام خمینی
۶. چاپ فصلنامه میثاق اندیشه
۷. نظارت، توسعه و تجهیز کتابخانه
۸. نظارت و ایجاد سالن های پژوهشی جهت استفاده از نرم افزارهای علوم اسلامی و اینترنت
۹. برنامه‌ریزی، تشکیل و نظارت بر کانون های ادبیات عرب، فضای مجازی و فقه واصول
۱۰. برگزاری گعده های پژوهشی کلاسی با طلاب
۱۱. برگزاری مسابقات کتابخانی
۱۲. برگزاری نمایشگاه کتاب و نرم افزار
۱۳. برگزاری اردوهای بازدید از مراکز پژوهشی و کتابخانه ها
۱۴. برگزاری مستمر جلسات مختلف با شورای پژوهش و اساتید پژوهشی مدرسه