تماس با حوزه مدیریت

   بخش   مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                            ایمیل
مدیر علی قنواتی ۲۰۸ ۰۲۵-۳۲۹۳۵۹۹۴ modir@masoumieh.ir
دفتر مدیر علی عباس‌پور ۲۰۷ abbaspur@staff.masoumieh.ir
فناوری – دبیرخانه سید میثم قوامی ۲۲۱ ۰۲۵-۳۲۹۱۹۲۷۲۴ ghavami@staff.masoumieh.ir
بایگانی – دبیرخانه مهدی حجتی ۲۱۷ hojjati@staff.masoumieh.ir
سایت – روابط عمومی سیدغفارالدین تقوی زاده ۲۱۵ taghavi@staff.masoumieh.ir