تماس با ما

حوزه مدیریت:

  بخش   مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                         ایمیل
مدیر علی قنواتی ۲۰۸ ۰۲۵-۳۲۹۳۵۹۹۴ modir@masoumieh.ir
دفتر مدیر علی عباس‌پور ۲۰۷ abbaspur@staff.masoumieh.ir
فناوری – دبیرخانه سید میثم قوامی ۲۲۱ ۰۲۵-۳۲۹۱۹۲۷۴ ghavami@staff.masoumieh.ir
بایگانی- دبیرخانه مهدی حجتی ۲۱۷ hojjati@staff.masoumieh.ir
سایت – روابط عمومی سید غفارالدین تقوی زاده ۲۱۵ taghavi@staff.masoumieh.ir

معاونت آموزش:

   بخش    مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                            ایمیل
معاون آموزش محمد اندر وافر ۲۵۰ ۰۲۵-۳۲۹۳۲۰۸۰ vafer@staff.masoumieh.ir
آمار و ارزیابی محمد شیرزاد ۲۱۲ ۰۲۵-۳۲۹۳۲۰۸۰ shirzad@staff.masoumieh.ir
امتحانات محمد میرزایی‌پور ۲۱۸ ۰۲۵-۳۲۹۱۶۶۳۱ mirzaeipur@staff.masoumieh.ir
اساتید مؤمنی‌راد ۲۳۷ ۰۲۵-۳۲۹۳۲۰۸۰ momeni@staff.masoumieh.ir
مرکز زبان ابراهیم غلامین ۲۰۴ ۰۲۵-۳۲۹۳۲۰۸۰
gholamin@staff.masoumieh.ir

معاونت پژوهش:

   بخش    مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                             ایمیل
معاون پژوهش محمد شیرزاد ۲۲۸ ۰۲۵-۳۲۹۰۷۲۷۴ shirzad@staff.masoumieh.ir

نهاد مسؤولین پایه‌ها:

  بخش   مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                                           ایمیل
مسؤول سیدجعفر برقعی ۲۱۱ ۰۲۵-۳۲۹۳۲۰۸۰ borghei@staff.masoumieh.ir

معاونت تهذیب:

   بخش     مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                             ایمیل
معاون تهذیب رسول مهدیار ۲۱۶ ۰۲۵-۳۲۹۰۱۰۳۷ mahdiyar@staff.masoumieh.ir

معاونت اداری مالی:

  بخش   مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                          ایمیل
معاون اداری مالی محمدحسن مغفوری ۲۱۴ ۰۲۵-۳۲۹۱۵۵۷۱ maghfuri@staff.masoumieh.ir
امور طلاب حسنعلی اکبری ۲۰۵ ۰۲۵-۳۲۹۱۸۱۳۳ akbari@staff.masoumieh.ir
امور اجرایی مهدی سیدی ۲۰۶ seyyedi@staff.masoumieh.ir