تماس با معاونت اجرایی

  بخش   مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                                            ایمیل
امور مالی محمدحسین مغفوری ۲۱۴ maghfuri@staff.masoumieh.ir
معاون امور اجرایی سید صادق اندیشه ۲۲۳ ۰۲۵-۳۲۹۱۵۵۷۱ andisheh@staff.masoumieh.ir
مدیر داخلی سید مهدی سیدی ۲۰۶ seyyedi@staff.masoumieh.ir
امور طلاب حسنعلی اکبری ۲۰۵ ۰۲۵-۳۲۹۱۸۱۳۳ akbari@staff.masoumieh.ir
امور طلاب سید مهدی موسوی ۲۰۵ mosavi@staff.masoumieh.ir