تماس با معاونت پژوهش

  بخش    مسئول تلفن داخلی تلفن مستقیم                                              ایمیل
معاون پژوهش محمد شیرزاد ۲۲۸ ۰۲۵-۳۲۹۰۷۲۷۴ shirzad@staff.masoumieh.ir
دفتر پژوهش ابراهیم سیوندی ۲۲۸ ۰۲۵-۳۲۹۰۷۲۷۴ sivandi@staff.masoumieh.ir
دفتر پژوهش نوید زین الدینی ۲۲۸ ۰۲۵-۳۲۹۰۷۲۷۴ zeinodini@staff.masoumieh.ir
کتابخانه حسین حاتمی ۴۸۰ ۰۲۵-۳۲۹۰۶۴۷۸ hatami@staff.masoumieh.ir
کتابخانه رحیم حسن پور ۴۸۰ ۰۲۵-۳۲۹۰۶۴۷۸ hasanpur@staff.masoumieh.ir