تصاویری از مصاحبه پذیرش مدرسه علمیه معصومیه

تصاویری از مصاحبه پذیرش مدرسه علمیه معصومیه

مدرسه علمیه معصومیه قم برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ از بین داوطلبان مومن، انقلابی و ممتازی که ضمن برخورداری از تحصیلات دانشگاهی و شرایط عمومی حوزه، واجد شرایط اختصاصی پذیرش در این مدرسه مبارکه می باشند، طلبه می پذیرد.

پذیرش موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری

پذیرش موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری

طلابی که سطح یک را به اتمام رسانده اند، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری برای سال تحصیلی جدید پایه 7 و 8 از طریق آزمون پذیرش خواهد کرد.

سنجش و پذیرش داوطلبان فارغ التحصیل دانشگاه در حوزه های علمیه

سنجش و پذیرش داوطلبان فارغ التحصیل دانشگاه در حوزه های علمیه

مصاحبه های طلاب جدیدالورود توسط مرکز مدیریت در قالب چند پایگاه سنجش و پذیرش انجام خواهد گرفت؛ یکی از دو پایگاه سنجش و پذیرش داوطلبین فارغ التحصیل از دانشگاه که در مدرسه علمیه معصومیه مستقر است، مأموریت مصاحبه و سنجش با این گروه از طلاب را برعهده دارد.