آشنایی اساتید و کارکنان مدرسه علمیه معصومیه با سامانه (LMS) آموزش مجازی

آشنایی اساتید و کارکنان مدرسه علمیه معصومیه با سامانه (LMS) آموزش مجازی

با توجه به شرایط حال کشور به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، سال تحصیلی جدید مدرسه علمیه معصومیه، احتمالاً به صورت غیر حضوری و در بستر LMS برگزار خواهد شد.