ثبت نام وام قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

ثبت نام وام قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

طلاب واجدالشرائط جهت ثبت نام وام قرض الحسنه به امور طلاب مدرسه مراجعه کنند.

صدور کارت تغذیه برای طلاب جدید الورود

صدور کارت تغذیه برای طلاب جدید الورود

طلاب جدید الورود جهت دریافت کارت تغذیه به امور طلاب مدرسه مراجعه نمایند.